Mitja Tensió

Detall inspecció de MITJA TENSIÓ realitzada per personal QUALIFICAT d’ELM, SL (homologats i certificats per la Generaltiat de Catalunya)

POSADA A TERRES

 • Comprovar possibles defectes en els conductors o en les connexions de la posada a terra
 • Comprovar que tots els elements estan posats a terra
 • Mesura de la resistència de la posada a terra
 • Comprovar la correcta connexió de la terra al neutre
TRANSFORMADORS
 
 • Comprovar la correcta actuació del termòmetre
 • Observar la existència de fuites d’oli
 • Observar que les rodes no estiguin bloquejades
 • Observar el nivell d’oli
APARAMENTA DE MITJA TENSIÓ
 
 • Comprovar l’estat de les autovàlvules en CT amb entrada d’àrea
 • Observar el correcte funcionament dels detectors 
 • de tensió
EMBARRATS I CONNEXIONAT
 
 • Observar distancies inferiors a les admisibles
 • Observar l’estat de connexions
 • Observar seccions insuficients
LOCALS I PROTECCIONS

 • Comprovar que les dimensions dels pasadisos son reglamentaris
 • Comprovar l’estat dels elements de tancament
 • Observar l’existència de fossat de recollida d’oli, comprobar que sigui correcta
 • Comprovar s’hi la ventilació del local es suficient i està en bon estat
 • Observar la existència d’humitat
 • Observar la existència de lletreros indicadors de seguretat (les 5 regles d’or, primers auxilis…)
 • Observar el correcte funcionament de l’enllumenat d’emergència
 • Observar la existència i el bon estat de les proteccions contra contactes accidentals
 • Comprovar la existència de tamboret o catifa aïllant
 • Observar el sistema fixe d’extinció d’incendis en cas que fos necessari
PROTECCIONS EN EL SECUNDARI DE BT DEL TRANSFORMADOR
 
 • Observar l’existència de proteccions contra contactes accidentals
 • Comprar l’estat de fusibles i la seva correcta intensitat
GESTIÓ DE RESIDUS
 
 • Observar s’hi existeixen residus perillosos sense envàs o mal envasat dins del local
MESURA DE TENSIONS I RESISTÈNCIES
 
 

Al finalitzar l’anàlisis fem entrega d’informe detallat amb totes les anomalies, les recomenacions i correccions a realitzar